Uw verlanglijstje
Zoeken
Menu

GEGEVENSBESCHERMING

Wanneer u onze website www.hansa.com bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres dat u door uw Internet Service Provider is toegewezen, de webpagina van waaruit u ons bezoekt, de webpagina’s die u bij ons bezoekt en de datum op.  

Mogelijk wordt u gevraagd persoonlijke gegevens te geven. De beantwoording van deze vragen is vrijwillig.

In het kader van zijn bedrijfsactiviteiten verzamelt en verwerkt HANSA ook persoonsgegevens van huidige, vroegere en potentiële klanten en leveranciers alsmede hun medewerkers en vertegenwoordigers. Elke afzonderlijke natuurlijke persoon wordt daarbij beschouwd als "betrokkene". Deze privacyverklaringen moeten voor transparantie zorgen en duidelijk maken hoe de persoonsgegevens van de desbetreffende betrokkenen worden verwerkt.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-mail: INFO@HANSA.COM

Indien u vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, richt u dan tot het bovengenoemde adres of stuur een e-mail naar GDPR@HANSA.COM

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden overwegend rechtstreeks van de betrokkene of met diens toestemming verzameld. Er kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt, die wij van de onderneming waarvan betrokkene vertegenwoordiger is, van autoriteiten en van onze andere samenwerkingspartners (bijv. onze onderaannemers) verkrijgen of die wij uit openbaar toegankelijke bronnen halen (bijv. internetpagina’s en handelsregisters). Tot persoonsgegevens behoren:

 • identificatiegegevens zoals de naam, de onderneming waarvan betrokkene vertegenwoordiger is en diens titel;
 • contactgegevens zoals kantooradres, telefoonnummer en e-mail; en
 • in de loop van de handelsrelatie beschikbaar gestelde persoonsgegevens, zoals mededelingen, gegevens in bestellingen, informatie over campagnes, speciale aanbiedingen, gemeenschappelijke activiteiten of een samenwerking alsmede de gegevens die nodig zijn voor facturering en betalingen, afwikkeling van leveringen, het onderhouden van betrekkingen met klanten en leveranciers en onze bedrijfsontwikkeling.

RECHTSGROND EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Wij verwerken persoonsgegevens, voor zover dat noodzakelijk is, om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen die optreden als de betrokkene onze klant of leverancier is of voor deze werkzaam is, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor onderzoeken en onderhandelingen met potentiële klanten en leveranciers, voor het doen van en onderhandelen over offertes, voor de afhandeling van bestellingen, voor het leveren van producten en het verrichten van diensten voor onze klanten alsmede het ontvangen van producten en diensten van onze leveranciers, voor de facturering, voor verzendingsdoeleinden en voor het afgeven van vrachtbrieven, voor het afsluiten, uitvoeren en onderhouden van commerciële overeenkomsten, voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten in het kader van deze overeenkomsten en voor het verspreiden van publicitaire mededelingen over onze bedrijfsactiviteiten.

DOORGIFTE EN OPSLAGLOCATIE VAN GEGEVENS

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten geven wij persoonsgegevens indien nodig door aan ondernemingen van onze groep en aan onze samenwerkingspartners, bijvoorbeeld leveranciers en verkooppartners.

De persoonsgegevens blijven in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte. Indien wij uw persoonsgegevens naar een plaats buiten de EU/EER sturen, zullen wij u daarover informeren.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang als nodig is voor

 • de uitvoering en nakoming van de desbetreffende commerciële overeenkomsten of het doen van of vragen om offertes en zakelijke voorstellen van bestaande en potentiële klanten en leveranciers en
 • andere gerechtvaardigde doeleinden in verband met de bestaande of potentiële handelsrelatie, bijvoorbeeld het opstellen van financiële gegevens, of
 • de naleving van wetten.

Wanneer de relatie met de betreffende klant of leverancier eindigt, worden persoonsgegevens door ons bewaard, voor zover dat voor ons bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het bijhouden van ons overeenkomstenarchief en voor de afhandeling van eventuele klachten.

Verder worden persoonsgegevens door ons bewaard als dit is voorgeschreven voor de nakoming van juridische verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld om een financiële administratie bij te houden.

Zodra het niet meer nodig is de persoonsgegevens te bewaren, worden ze gewist of veilig geanonimiseerd.

SAMENWERKING MET VERWERKERS, GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN DERDEN

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens voor andere personen en ondernemingen (verwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en derden) openbaar maken, ze aan dezen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld wanneer een doorgifte van de gegevens aan derden, bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders, nodig is om een overeenkomst na te komen), wanneer gebruikers ermee hebben ingestemd, een juridische verplichting dit voorschrijft of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld bij de inzet van gevolmachtigden, webhosters enz.).

Indien wij gegevens aan andere ondernemingen van onze ondernemingsgroep openbaar maken, doorgeven of hun daartoe anderszins toegang verlenen, vindt dit met name voor administratieve doeleinden als gerechtvaardigd belang plaats en bovendien op een wettelijk voorgeschreven basis.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Als betrokkene hebt u tegenover ons de volgende rechten:

 • een recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht op rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking van de u betreffende gegevens;
 • het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en
 • onder bepaalde voorwaarden het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. u kunt uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

Wanneer voor de verwerking een toestemming is gevraagd, hebt u als betrokkene het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Let erop dat intrekking van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking onverlet laat die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Elk verzoek moet worden gericht aan het bovengenoemde contactpunt.

We zullen er alles aan doen om aan uw wens te voldoen. Soms zullen we uw verzoek echter moeten afwijzen. In dat geval zullen wij u laten weten wat de redenen voor onze afwijzing zijn.

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door ons niet voldoet aan de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming of andere van toepassing zijnde wetgeving, kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit om na te gaan of de verwerking van uw persoonsgegevens adequaat is geweest.

TOEGANG TOT HET INFORMATIEGEHEUGEN VAN UW EINDAPPARATEN (COOKIEGEBRUIK)

Om uw voorkeuren bij het bezoeken van onze websites te kunnen bijhouden en daarmee een voortdurende optimalisatie van de inhoud volgens uw individuele wensen te kunnen bereiken gebruikt HANSA cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Hiermee is het mogelijk uw computer te identificeren, maar worden geen persoonlijke gegevens van u verzameld of opgeslagen. Cookies richten op uw computer geen schade aan en kunnen geen virussen bevatten. U kunt via de instellingen van uw browser altijd voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen. De werking van de website is dan in sommige gevallen beperkt.

Het gebruik van cookies is ook van toepassing op onze virtuele beursrondleiding, die geïntegreerd is in het servicegedeelte van de website.

BEHEER VAN COOKIES

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het gebruik van cookies afwijzen of blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Afhankelijk van de browser kunnen cookies op verschillende wijze worden uitgeschakeld. Zie de "Help"-functie van uw browser. 

KLANTACCOUNT / REGISTRATIEFUNCTIE

Indien u via onze website een klantaccount bij ons aanmaakt, zullen wij de door u bij de registratie ingevoerde gegevens (dus bijvoorbeeld uw naam, uw adres of e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de nakoming van de overeenkomst of ten behoeve van de klantenservice (bijvoorbeeld om u een overzicht van uw eerdere bestellingen bij ons ter beschikking te kunnen stellen of om u de zogeheten memofunctie te kunnen aanbieden) verzamelen en opslaan. Tegelijkertijd slaan we dan het IP-adres en de datum van uw registratie en de tijd op. Deze gegevens worden natuurlijk niet doorgegeven aan derden.

In het kader van de verdere aanmeldprocedure wordt uw toestemming voor deze verwerking gevraagd en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. De daarbij door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het klantaccount ter beschikking te kunnen stellen.

Voor zover u toestemming geeft voor deze verwerking, is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG rechtsgrond voor de verwerking.

Indien het openen van het klantaccount ook bedoeld is voor precontractuele maatregelen of nakoming van de overeenkomst, is de rechtsgrond voor deze verwerking ook nog artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

De ons verleende toestemming voor het openen en onderhouden van het klantaccount kunt u conform artikel 7, lid 3, van de AVG te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar op de hoogte stellen van uw intrekking.

De in dit verband verzamelde gegevens worden gewist, zodra de verwerking niet meer nodig is. Hierbij moeten we echter belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen in acht nemen.

GOOGLE ANALYTICS

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van uw gebruik van onze websites en een doelgerichte reclamekoppeling door zogeheten retargeting/remarketing mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. We wijzen u erop dat op onze websites Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen. Indien IP-anonimisering op onze websites is ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten waarmee een overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte is gesloten van te voren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaat het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt het daar ingekort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van onze websites te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons overige services te bieden die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt de opslag van cookies verhinderen door in uw browsersoftware hiervoor de gewenste instelling te kiezen (zie boven). U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=NL Meer informatie hierover vindt u onder HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Bovendien kunt u de registratie door Google Analytics en Google Remarketing voorkomen, door op onderstaande koppeling te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst tijdens een bezoek aan deze website worden geregistreerd: Google Analytics uitschakelen Google Adwords uitschakelen Bovendien gebruiken wij Google Analytics om gegevens uit Adwords voor statistische doeleinden te analyseren. Wanneer u dit niet wilt, kunt u dit via de manager voor advertentie-instellingen (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=NL) uitschakelen.

Google Analytics uitschakelen

GOOGLE ADWORDS UITSCHAKELEN

Bovendien gebruiken wij Google Analytics om gegevens vanuit Adwords statistisch te analyseren. Wanneer u dit niet wilt, kunt u dit via de manager voor advertentie-instellingen (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=NL) uitschakelen.

RETARGETING / REMARKETING

Deze website maakt gebruik van retargeting-technologieën, die door andere aanbieders (bijv. Remarketing via het Google Display Network) worden beheerd. Door retargeting kan op de websites van onze partners elke gebruiker doelgericht met advertenties worden aangesproken, die reeds interesse hebben getoond in onze merken en producten. Uit onderzoek weten we dat het invoegen van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties interessanter is voor de gebruiker dan advertenties die geen betrekking hebben op persoonlijke belangen. Het invoegen van advertenties vindt bij retargeting plaats op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het eerdere gedrag van de gebruiker. Natuurlijk zullen hierbij ook geen persoonsgegevens worden bewaard en natuurlijk worden bij de toepassing van de retargeting-technologie de geldende wettelijke privacybepalingen in acht genomen. Als u met deze vorm van adverteren niet akkoord gaat, kunt u via de instellingen van uw internetbrowser cookies uitschakelen en/of bestaande cookies verwijderen. Bovendien kunt u de cookie-gebaseerde analyse met gevolgen voor de toekomst herroepen, als u een opt-out cookie volgens de volgende instructies op uw apparaat opslaat. Er vindt geen ander gebruik of doorgave aan derden plaats. 

GOOGLE MAPS

Op onze website gebruiken we Google Maps om onze vestigingsplaats af te beelden en een routebeschrijving te maken. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna kortweg “Google” genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild (“EU-US PRIVACY SHIELD”) garandeert Google dat de bepalingen van de EU inzake gegevensbescherming ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht worden genomen.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken wordt bij het oproepen van onze website een verbinding gemaakt met de server van Google in de VS.

Indien u de in onze website geïntegreerde component Google Maps oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Om onze vestigingsplaats weer te geven en een routebeschrijving te maken worden uw gebruikersinstellingen en -gegevens verwerkt. Hierbij kunnen wij niet uitsluiten dat Google gebruik maakt van servers in de VS.

Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de optimalisatie van de functionaliteit van onze website.

Via de zo tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google vaststellen van welk webadres uw aanvraag werd verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid de installatie van cookies door desbetreffende instellingen in uw internetbrowser te voorkomen. Details hierover vindt u hierboven onder het punt “Cookies”.

Bovendien vindt het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie plaats volgens de GOOGLE GEBRUIKSVOORWAARDEN en de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GOOGLE MAPS.

Bovendien biedt Google onder

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

nadere informatie aan.

GOOGLE RECAPTCHA

Op ons website maken we gebruik van Google reCAPTCHA voor het controleren en voorkomen van interacties op onze internetsite door geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld door zogeheten bots. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna kortweg “Google” genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild (“EU-US PRIVACY SHIELD”) garandeert Google dat de bepalingen van de EU inzake gegevensbescherming ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht worden genomen.

Met behulp van deze dienst kan Google vaststellen vanaf welke website een aanvraag wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u de zogeheten reCAPTCHA-invoerbox gebruikt. Naast uw IP-adres wordt door Google waar mogelijk nog meer informatie geregistreerd, die voor het aanbieden en garanderen van deze dienst noodzakelijk is.

Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de veiligheid van onze website alsmede in het afweren van ongewenste, geautomatiseerde pogingen tot toegang in de vorm van spam e.d.

Google biedt onder

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

nadere informatie aan over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens.

GOOGLE FONTS

Op onze website maken we gebruik van Google Fonts om externe lettertypes weer te geven. Het gaat hierbij om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna kortweg “Google” genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild (“EU-US PRIVACY SHIELD”) garandeert Google dat de bepalingen van de EU inzake gegevensbescherming ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht worden genomen.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken wordt bij het oproepen van onze website een verbinding gemaakt met de server van Google in de VS.

Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de optimalisatie en de economische exploitatie van onze website.

Via de bij het oproepen van onze website tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google vaststellen van welk webadres uw aanvraag werd verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Google biedt onder

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

meer informatie aan en wel met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te verhinderen.

SOCIAL MEDIA (FACEBOOK PIXEL, YOUTUBE EN CO.) 

FACEBOOK, GOOGLE+ EN YOUTUBE 

Op deze website worden Social Media plugins van Facebook en Google (Google+ en YouTube) gebruikt. Daarbij gaat het om aanbiedingen van de Amerikaanse firma’s Facebook en Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)). 

Als u een website bezoekt die zo’n plugin bevat, brengt uw browser een verbinding met Facebook of Google tot stand en worden de inhouden van deze pagina’s geladen. Uw bezoek aan deze website kan daardoor zo nodig door Facebook en Google worden getraceerd, ook wanneer u de functie van de social plugin niet actief gebruikt. Als u beschikt over een account bij Facebook of Google, kunt u zo’n social plugin gebruiken en kunt u zo informatie met uw vrienden delen. Hansa Armaturen GmbH heeft geen invloed op de inhoud van de plugin en de overdracht van informatie. 

Via de door ons gebruikte Facebook-Pixel krijgt Facebook de melding dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht en kan het uw bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. De informatie die zo wordt verkregen, kunnen we voor de weergave van Facebook advertenties gebruiken. Wij willen u erop wijzen dat wij als eigenaar van de website geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Indien u niet wilt dat gegevens worden verzameld via Custom Audience, kunt u dit hier uitschakelen. 

Op hun website stellen Facebook en Google gedetailleerde informatie over de omvang, de aard, het doel en verdere verwerking van uw gegevens ter beschikking. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen. 

Privacyverklaringen bij Facebook: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY

Privacyverklaringen bij Google: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

TWITTER 

Op deze website worden ook functies van Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). Door het gebruik van Twitter en de functie “Retweet” worden de webpagina’s die u hebt bezocht op Hansa Armaturen GmbH aan uw Twitter-account gelinkt en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Uw internetbrowser brengt hiervoor een directe verbinding met de servers van Twitter tot stand en draagt de gegevens over aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat we geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter: HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY. Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u via de accountinstellingen HTTP://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS wijzigen.

INSTAGRAM 

Op deze website zijn verder ook plugins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (“Instagram”) geïntegreerd. De Instagram plugin herkent u aan de “Instagram-button” op onze website. Wanneer u op de "Instagram-button" klikt terwijl u met uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze webpagina’s linken aan uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram uw bezoek aan onze webpagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat we geen kennis krijgen van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram: HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

PINTEREST 

Op deze website zijn verder ook plugins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”) geïntegreerd. De Pinterest plugin herkent u aan de “Pin it-button” op onze website. Als u klikt op de Pinterest "Pin it-button" terwijl u met uw Pinterest-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze webpagina’s aan uw Pinterest-profiel linken. Daardoor kan Pinterest uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat we geen kennis krijgen van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Pinterest. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Pinterest: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY.

WHATSAPP 

Op deze website wordt ook een WhatsApp-knop (WhatsApp-Share-button) gebruikt. Met deze knop kunt u inhoud van Hansa Armaturen GmbH via de WhatsApp app op uw mobiele telefoon delen. Bij de knop gaat het om een hyperlink. Bij de weergave van de knop op deze website worden nog geen persoonlijke gegevens aan de beheerder van WhatsApp of aan andere derden overgedragen. Zodra u de WhatsApp-knop gebruikt, wordt aan de beheerder van WhatsApp doorgegeven welke inhoud wordt gedeeld en dat de menuknop op deze website werd gebruikt. Meer informatie over de omgang met persoonlijke gegevens door de beheerder van WhatsApp kunt u vinden in de privacyverklaring van de beheerder: HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY.

VIMEO

Om video’s weer te geven maken we gebruik van onze app “Vimeo”. Hierbij gaat het om een dienst van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS, hierna kortweg “Vimeo” genoemd.

Ten dele vindt de verwerking van gebruikersgegevens plaats op servers van Vimeo in de VS. Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild (“EU-US PRIVACY SHIELD”) garandeert Vimeo echter dat de bepalingen van de EU inzake gegevensbescherming ook bij de verwerking van gegevens in de VS in acht worden genomen.

Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website.

Als u een pagina van onze website bezoekt waarin een video is ingebed, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Vimeo in de VS om de video weer te geven. Om technische redenen is het daarbij noodzakelijk dat Vimeo uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden echter ook datum en tijd van het bezoek aan onze internetpagina’s geregistreerd.

Mocht u tegelijkertijd bij Vimeo zijn ingelogd terwijl u een van onze internetpagina’s bezoekt waarin een Vimeo-video is ingebed, wijst Vimeo de zo verzamelde informatie waar mogelijk toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u dat wilt verhinderen, moet u vóór het bezoek aan onze website bij Vimeo uitloggen of uw gebruikersaccount bij Vimeo zodanig configureren.

Ten behoeve van de functionaliteit en de gebruiksanalyse maakt Vimeo gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Door Google Analytics worden cookies via uw internetbrowser opgeslagen op uw eindapparaat en informatie over het gebruik van onze internetpagina’s waarin een Vimeo-video is ingebed, naar Google gestuurd. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat Google deze informatie in de VS verwerkt.

Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid de installatie van cookies door desbetreffende instellingen in uw internetbrowser te voorkomen. Details hierover vindt u hierboven onder het punt “Cookies”.

Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de kwaliteitsverbetering van onze website en in het gerechtvaardigd belang van Vimeo om het gebruikersgedrag statistisch voor optimalisatie- en marketingdoeleinden te analyseren.

Vimeo biedt onder

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY

meer informatie aan over het verzamelen en het gebruik van de gegevens en over uw rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

AFMELDEN 

Door u vooraf af te melden op de sites van de sociale netwerken en door geplaatste cookies te verwijderen kunt u voorkomen dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan Hansa Armaturen GmbH de over u verzamelde informatie toewijzen aan uw gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk. Als u niet wilt dat sociale netwerken de verzamelde gegevens direct aan uw profiel toewijzen, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website afmelden bij de betreffende sociale netwerken. U kunt het laden van de plugin ook met add-ons voor uw browser helemaal verhinderen, bijv. met een script-blocker zoals “NoScript”. Dit vindt u op: HTTP://NOSCRIPT.NET.

GEBRUIK VAN ONLINE AFSPRAKENBEHEER VIA TIMIFY

TIMIFY - TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 München, Duitsland (TIMIFY) exploiteert een online-oplossing voor het boeken van afspraken die in onze website is geïntegreerd. Wanneer u via Timify een afspraak maakt voor onze praktijk, worden door de firma Timify persoonsgegevens verzameld. De firma Timify hecht bij door haar aangeboden services en producten veel waarde aan de "naleving van de gegevensbescherming, de waarborging van de hoogste gegevensveiligheid en de transparantie bij de gegevensverwerking".

Via de volgende links kunt u de gedetailleerde privacyverklaring van de firma Timify bekijken:

PRIVACYVERKLARING VAN DE FIRMA TIMIFY

EU AVG-VERKLARING VAN DE FIRMA TIMIFY

VIRTUELE TENTOONSTELLING OVER FAIRFLEXX

Fairflexx Digital GmbH , Gutenbergstraße 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen is een dienstverlener voor software-oplossingen op beurzen en exploiteert een virtuele beursstandoplossing die is geïntegreerd in onze website. De firma Fairflexx hecht veel belang aan "de naleving van de gegevensbescherming, de garantie van de hoogste gegevensbeveiliging en de transparantie in de gegevensverwerking" in zijn aangeboden diensten en producten.

Onder de volgende links kunt u de gedetailleerde privacyverklaring van het bedrijf Fairflexx bekijken:

PRIVACYVERKLARING VAN DE FIRMA FAIRFLEXX

Het contactformulier in de virtuele beursstand wordt gebruikt om aanvragen van klanten en potentiële klanten te verwerken. De gegevens worden opgeslagen voor het administratieve doeleinde van de verwerking van aanvragen en verwerkt op een manier die voldoet aan de wettelijke eisen. Op dezelfde wijze worden de persoonsgegevens op het bestelformulier van de brochure voor administratieve doeleinden opgeslagen en op correcte wijze verwerkt op basis van een rechtmatig belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De toestemming voor de verwerking van de gegevens kan door de gebruiker te allen tijde worden herroepen. Op dezelfde manier kan een verzoek worden ingediend voor het verwijderen van de gegevens nadat de aanvraag is voltooid.

Het volgen van het openings- en klikgedrag in de virtuele beursstand gebeurt met behulp van Google Analytics. Hiervoor wordt hier geen apart volgsysteem gebruikt.

NIEUWSBRIEF 

Met uw aanmelding voor een HANSA nieuwsbrief verklaart u ermee akkoord te gaan dat de door u opgegeven persoonsgegevens mogen worden gebruikt voor de individuele toezending van de nieuwsbrief per e-mail. Door het aanmeldingssysteem met een extra bevestigingsmail, die een link voor de uiteindelijke registratie bevat (double-opt-in), wordt gegarandeerd dat u expliciet e-mails wenst te ontvangen. De hiervoor verleende toestemming kunt u op elk moment en zonder kosten met gevolgen voor de toekomst intrekken door in de nieuwsbrief op de link ‘Nieuwsbrief opzeggen’ te klikken en daarna de instructies te volgen.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING 

Mocht u nog vragen of bezwaren in verband met de gegevensbescherming hebben, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: Hansa Armaturen GmbH Sigmaringer Str. 107 D-70567 Stuttgart E-mail: GDPR@HANSA.COM

LAATSTE WIJZIGING: 15-08-2020 

Wij wijzen erop dat deze verklaring vanwege wettelijke of andere eisen op elk moment kan worden aangevuld of gewijzigd.