Zoznam prianí
Vyhľadávanie
Menu

Záruka HANSA

Všetky batérie a príslušenstvo Hansa sú skonštruované a vyrobené podľa noriem EN a bezchybné fungovanie je zaručené na základe príslušných podmienok stanovených v norme EN. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste si prečítali, dodržiavali a uchovávali pokyny priložené k výrobku.


Záruka na dva (2) roky

Záruka na dva (2) roky platí na chyby vyhotovenia a materiálu v súlade s miestnym zákonom o ochrane spotrebiteľov, a to na dva (2) roky odo dňa kúpy, alebo ak nie je k dispozícii doklad o nákupe (potvrdenka), dva (2) roky od roku a mesiaca uvedeného na výrobnej pečiatke.


Obmedzená záruka na päť (5) rokov

Obmedzená záruka na päť (5) rokov na funkčné diely používané v súkromných domácnostiach: kartuša jednopákovej zmiešavacej batérie, termostat termostatickej batérie, magnetický ventil a senzor v elektronických batériach. Záruka platí na chyby materiálu alebo vyhotovenia, nie však na ďalšie výdavky spojené s opravou. Hansa si vyhradzuje právo prešetriť daný prípad.


Záruka dostupnosti na desať (10) rokov

Záruka dostupnosti na desať (10) rokov na funkčné diely a náhradné diely všetkých výrobkov Hansa vyrobených po 1. 1. 2012.


Obmedzenie záruky

Tieto záručné podmienky platia iba na batérie a príslušenstvo Hansa vybavené originálnymi dielmi Hansa a udržiavané a používané v súlade s návodom na použitie a údržbu. Pri inštalácii batérií a vodovodných armatúr a pri jej plánovaní sa musia dodržiavať ustanovenia miestnych úradov a zákonov.

Záruka Hansa neplatí na chyby spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou inštaláciou, nesprávnym čistením, nesprávnym používaním, zanedbávaním opráv, zanedbávaním servisu alebo nečistotami vo vode. Záruka neplatí na monočlánky v elektronických batériách.

Záruka neobmedzuje zákonné práva spotrebiteľa vyplývajúce z platného a záväzného národného zákona na ochranu spotrebiteľov. Tieto podmienky boli spísané na základe zákonov Fínska a týmito zákonmi sa riadia a musia byť vykladané v súlade s nimi. Ďalšie informácie o záruke: warranty.hansa.com


Oznamovanie chýb

Záruka platí iba na chyby, ktoré budú oznámené spoločnosti Hansa alebo distribútorovi či predajcovi, prípadne servisnému partnerovi v primeranej lehote (obvykle do 14 dní) od zistenia chyby. Postup opravy bude dohodnutý so spoločnosťou Hansa alebo jej zástupcom.