Vaše záložky
Vyhľadávanie
Menu

OCHRANA ÚDAJOV

Keď navštívite naše internetové stránky www.hansa.com, naše webové servery štandardne ukladajú IP adresu, ktorá vám bola priradená vaším poskytovateľom internetových služieb, internetovú stránku, z ktorej nás navštevujete, internetové stránky, ktoré u nás navštevujete, ako aj dátum.  

Prípadne budete požiadaní o uvedenie osobných informácií. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné.

V rámci svojej obchodnej činnosti HANSA zhromažďuje a spracováva osobné údaje súčasných, predchádzajúcich a potenciálnych zákazníkov a dodávateľov, ako aj ich zamestnancov a zástupcov. Každá jednotlivá fyzická osoba sa pri tom považuje za „dotknutú osobu“. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa majú starať o transparentnosť a ukazovať, ako sa spracovávajú osobné údaje príslušných dotknutých osôb.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zodpovednou osobou za spracovanie vašich osobných údajov je:

Hansa Armaturen GmbH<br/> Sigmaringer Str. 107<br/> D-70567 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711 1614-0<br/> Fax: +49 (0)711 1614-368<br/> E-mail: INFO@HANSA.COM

Ak máte nejaké otázky k spracovaniu osobných údajov, obráťte sa, prosím, na vyššie uvedenú adresu alebo pošlite e-mail na GDPR@HANSA.COM.  

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa zhromažďujú prevažne priamo od dotknutej osoby alebo s jej súhlasom. Spracovávať sa môžu aj osobné údaje, ktoré získavame od firmy, ktorá zastupuje dotknutú osobu, od úradov a našich iných kooperačných partnerov (napr. našich subdodávateľov) alebo ktoré sme obstarali z verejne prístupných zdrojov (napr. internetové stránky a obchodné registre). K osobným údajom sa rátajú:

 • identifikačné údaje, ako je meno, firma, ktorá dotknutú osobu zastupuje a jej titul;
 • kontaktné údaje, ako je obchodná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa; a
 • osobné údaje vznikajúce v priebehu obchodného vzťahu, ako sú oznámenia, údaje v objednávkach, informácie ku kampaniam, špeciálnym ponukám, spoločným aktivitám alebo kooperácii, ako aj potrebné údaje na účely fakturácie a platieb, realizácie dodávok, starostlivosti o vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi a nášho vývoja obchodnej činnosti.

PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, pokiaľ je to potrebné, na účely ochrany našich oprávnených záujmov, ktoré vznikajú, keď dotknutá osoba je náš zákazník alebo dodávateľ alebo pre túto konajú alebo na účely plnenia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame.

Osobné údaje sa spracovávajú na účely vyšetrovania a rokovania s potenciálnymi zákazníkmi a dodávateľmi, na účely predkladania a dojednávania ponúk, na účely spracovania zákazky, na účely dodávania produktov a poskytovania služieb pre našich zákazníkov, ako aj na účely príjmu produktov a služieb od našich dodávateľov, na účely fakturácie, na účely odosielania a vystavovania nákladných listov, na účel uzatvárania, vykonávania a udržiavania obchodných dohôd, na účely organizácie a vykonávania aktivít v rámci takýchto dohôd, ako aj na účely publikovania marketingovej komunikácie k našej obchodnej činnosti.

PRENOS A MIESTO UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

V rámci našej obchodnej činnosti prípadne prenášame osobné údaje firmám našej skupiny a našim kooperačným partnerom, ako sú napr. dodávateľské firmy a zmluvní predajcovia.

Osobné údaje zostávajú v Európskej únii alebo v Európskom hospodárskom priestore. Ak vaše osobné údaje prenášame na miesto mimo EÚ / EHP, o tomto vás informujeme.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely

 • realizácie a plnenia dotknutých obchodných dohôd alebo predkladania a získavania ponúk a obchodných návrhov od jestvujúcich a potenciálnych zákazníkov a dodávateľov a
 • iné oprávnené účely vzhľadom na jestvujúci alebo potenciálny obchodný vzťah, ako napr. tvorba finančných údajov alebo
 • zachovávanie zákonov.

Keď vzťah s dotknutým zákazníkom alebo dodávateľom končí, osobné údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebnú pre našu obchodnú činnosti, napr. na vedenie nášho archívu zmlúv a na účely spracovania prípadných reklamácií.

Ďalej osobné údaje uchovávame, keď je toto predpísané na účely plnenia zákonných povinností, ktorým podliehame, ako napr. účtovníctvo.

Len čo uchovávanie osobných údajov nie je viac potrebné, tieto sa vymazávajú alebo bezpečne anonymizujú.

SPOLUPRÁCA SO ZMLUVNÝMI SPRACOVATEĽMI, SPOLOČNE ZODPOVEDNÝMI OSOBAMI A TRETÍMI STRANAMI

Ak v rámci nášho spracovania údajov odhaľujeme údaje iným osobám a firmám (zmluvným spracovateľom, spoločne zodpovedným osobám alebo tretím stranám), tieto im odovzdávame alebo im inak poskytujeme prístup k údajom, toto sa uskutočňuje iba na základe zákonného povolenia (napr. keď sa odovzdanie údajov tretím stranám, ako sú poskytovatelia platobných služieb, vyžaduje na plnenie zmluvy), súhlasili s tým používatelia, stanovuje to zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri využívaní poverencov, webhosterov atď.).

Ak odhaľujeme a odovzdávame údaje iným firmám našej skupiny podnikov alebo im inak poskytuje prístup k nim, uskutočňuje sa to najmä na administratívne účely ako oprávnený záujem a nad rámec uvedeného na základe zodpovedajúcom zákonným požiadavkám.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte voči nám nasledujúce práva:

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch;
 • právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracovania, ktoré sa vás týka;
 • právo namietať voči spracovaniu a
 • za určitých predpokladov právo na prenositeľnosť údajov, t. j. vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžete dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje odovzdať inej zodpovednej osobe.

Ak bol na spracovanie údajov získaný súhlas, ste ako dotknutá osoba oprávnení váš súhlas kedykoľvek odvolať. Dbajte, prosím, na to, že zákonnosť spracovania, ktoré je uskutočnené pred odvolaním súhlasu, zostáva odvolaním nedotknutá.

Akúkoľvek žiadosť treba adresovať na vyššie uvedené kontaktné miesto.

Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme splnili vaše želanie. Niekedy však vašu žiadosť musíme aj zamietnuť. V tomto prípade vám oznámime dôvody pre naše zamietnutie.

Ak ste toho názoru, že spracovanie osobných údajov z našej strany nezodpovedá predpisom Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo iným platným zákonom, môžete sa obrátiť na príslušný orgán dohľadu na účely vyjasnenia primeranosti spracovania vašich osobných údajov.

PRÍSTUP NA INFORMAČNÚ PAMÄŤ VAŠICH KONCOVÝCH PRÍSTROJOV (POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE)

Na účely sledovania vašich preferencií pri návšteve našej internetovej stránky, a tým dosahovania neustálej optimalizácie obsahov podľa vašich individuálnych želaní, HANSA používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetová stránka ukladá na váš pevný disk. Umožňujú identifikáciu vášho počítača, avšak nezhromažďujú ani neukladajú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookie vo vašom počítači nespôsobujú žiadne škody a nemôžu obsahovať žiadne vírusy. Ukladaniu súborov cookie vo vašom počítači môžete kedykoľvek zabrániť prostredníctvom nastavení vášho počítača. Funkcia internetovej stránky je potom za určitých okolností obmedzená.

K používaniu súborov cookie dochádza taktiež v našej virtuálnej veľtržnej prehliadke, ktorá je integrovaná v oblasti služieb internetovej stránky.

SPRÁVA SÚBOROV COOKIE

Väčšina prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť alebo zablokovať zmenou nastavení vášho internetového prehliadača. V závislosti od prehliadača sa súbory cookie môžu deaktivovať rôznym spôsobom. Prosím, dbajte na „funkciu pomoci“ vášho prehliadača. 

ZÁKAZNÍCKY ÚČET / FUNKCIA REGISTRÁCIE

Ak si prostredníctvom našich webových stránok vytvoríte u nás zákaznícky účet, zhromažďujeme a uchovávame vami zadané údaje pri registrácii (teda napr. vaše meno, vašu adresu alebo vašu e-mailovú adresu) výlučne na výkony pred finalizáciou zmluvy, na plnenie zmluvy alebo na účely starostlivosti o zákazníkov (napr. aby sme vám mohli dať k dispozícii prehľad o vašich doterajších objednávkach u nás alebo aby sa vám mohla poskytnúť tzv. funkcia záložky). Súčasne ukladáme potom IP adresu a dátum vašej registrácie spolu s časom. Odovzdávanie týchto údajov tretím stranám sa, prirodzene, nedeje.

V súvislosti s ďalším procesom registrácie sa získava váš súhlas s týmto spracovaním a odkazuje na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Nami zhromaždené údaje pri uvedenom sa používajú výlučne na účely poskytnutia zákazníckeho účtu.

Ak s týmto spracovaním súhlasíte, je právnym základom pre spracovanie čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak otvorenie zákazníckeho účtu slúži dodatočne tiež predzmluvným opatreniam alebo plneniu zmluvy, potom je právnym základom pre toto spracovanie tiež ešte čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Nám udelený súhlas pri otvorení a udržiavaní zákazníckeho účtu môžete podľa čl. 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Na tento účel vám stačí iba oznámiť nám vaše odvolanie súhlasu.

Doteraz zhromaždené údaje sa vymazávajú, len čo sa viac nevyžaduje spracovanie. Pri tomto však musíme dbať na lehoty uchovávania z hľadiska práva v oblasti daní a obchodného práva.

GOOGLE ANALYTICS

Naše internetové stránky používajú Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našich internetových stránok a cielenú reklamu prostredníctvom tzv. retargetingu / remarketingu. Informácie o vašom používaní našich internetových stránok vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Upozorňujeme vás na to, že na našich internetových stránkach bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“ na účely zaručenia anonymizovaného zberu IP adries (tzv. maskovanie IP). Na základe aktivácie anonymizácie IP na našich internetových stránkach sa vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenáša úplná IP adresa a skracuje sa tam. Google tieto informácie z nášho poverenia využíva na vyhodnocovanie vášho používania našich internetových stránok, na zostavovanie správ o aktivitách na internetových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu voči nám. V rámci Google Analytics sa IP adresa odovzdávaná vaším prehliadačom nespája zo strany Google s iným údajmi. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho softvéru prehliadača (pozri vyššie). Okrem toho môžete zhromažďovaniu údajov vytvorených prostredníctvom súborov cookie a vztiahnutých na používanie našich internetových stránok (vrát. vašej IP adresy) zo strany Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete dostupný zásuvný modul prehliadača, ktorý sa nachádza pod nasledujúcim odkazom: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE Bližšie informácie k tomuto nájdete na HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML (všeobecné informácie ku Google Analytics a ochrane osobných údajov). Dodatočne môžete zhromažďovaniu prostredníctvom Google Analytics a remarketingu Google zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Používa sa súbor opt-out cookie, ktorý zabraňuje budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky: Deaktivovanie Google Analytics Deaktivovanie Google Adwords Google Analytics navyše používame na vyhodnocovanie údajov z AdWords na štatistické účely. Ak by ste si to neželali, môžete uvedené deaktivovať prostredníctvom Správcu nastavení reklám (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE).

Deaktivovanie Google Analytics

DEAKTIVOVANIE GOOGLE ADWORDS

Google Analytics navyše používame na vyhodnocovanie údajov z AdWords na štatistické účely. Ak by ste si to neželali, môžete uvedené deaktivovať prostredníctvom Správcu nastavení reklám (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE).

RETARGETING / REMARKETING

Táto internetová stránka používa technológie retargetingu, ktoré sú prevádzkované inými poskytovateľmi (napr. remarketing prostredníctvom Google Display Network). Prostredníctvom retargetingu sa na internetových stránkach našich partnerov môžu cielene oslovovať reklamou tí používatelia, ktorí sa už zaujímali o našu značku a naše produkty. Zo štúdií vieme, že zobrazovanie personalizovanej reklamy založenej na záujmoch je pre používateľa zaujímavejšie ako reklama, ktorá nevykazuje žiadny osobný vzťah. Zobrazovanie reklamných prostriedkov sa pri retargetingu uskutočňuje na základe analýzy predchádzajúceho používateľského správania založenej na súboroch cookie. Samozrejme ani pri tomto sa neukladajú žiadne osobné údaje a takisto samozrejme sa používanie technológie retargetingu uskutočňuje pri dodržiavaní platných zákonných ustanovení o ochrane údajov. Ak s prehrávaním tejto formy reklám nesúhlasíte, môžete prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača deaktivovať súbory cookie a/alebo vymazať jestvujúce súbory cookie. Navyše s analýzou založenou na súboroch cookie môžete nesúhlasiť s účinkom do budúcnosti tak, že si vo svojom koncovom zariadení uložíte opt-out cookie podľa nasledujúcich informácií. Ďalšie používanie alebo postupovanie tretím stranám sa neuskutočňuje. 

GOOGLE MAPS

Na našich webových stránkach používame Google Maps na zobrazenie našej lokality, ako aj na vytvorenie opisu príjazdu. Pri tomto ide o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len „Google“.

Certifikáciou podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US PRIVACY SHIELD“) garantuje Google, že požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov EÚ sa zachovávajú aj pri spracovaní údajov v USA.

Na umožnenie zobrazenia určitých písem na našich webových stránkach sa pri vyvolaní našich webových stránok vytvára spojenie k serveru Google v USA.

Ak vyvoláte komponenty Google Maps obsiahnuté na našich webových stránkach, Google prostredníctvom vášho internetového prehliadača ukladá vo vašom koncovom zariadení súbor cookie. Na účely zobrazenia našej lokality a vytvorenia opisu príjazdu sa spracovávajú vaše používateľské nastavenia a údaje. Pri tomto nemôžeme vylúčiť využívanie servera spoločnosti Google v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v optimalizácii funkčnosti našich webových stránok.

Prostredníctvom takto vytvoreného spojenia ku Google môže Google zisťovať, z ktorej internetovej stránky bol odoslaný váš dopyt a na ktorú IP adresu treba odovzdať opis príjazdu.

Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie prostredníctvom zodpovedajúcich nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Podrobnosti k uvedenému nájdete vyššie pod bodom „Súbory cookie“.

Okrem toho sa používanie Google Maps, ako aj informácií nadobudnutých cez GOOGLE MAPS USKUTOČŇUJE PODĽA PODMIENOK POUŽÍVANIE GOOGLE a OBCHODNÝCH PODMIENOK PRE GOOGLE MAPS.

Okrem toho Google na

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

poskytuje ďalšie informácie.

GOOGLE RECAPTCHA

Na našich webových stránkach využívame Google reCAPTCHA na kontrolu a zabraňovanie interakciám na našej internetovej stránke prostredníctvom automatizovaných prístupov, napr. prostredníctvom tzv. botov. Pri tomto ide o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len „Google“.

Certifikáciou podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US PRIVACY SHIELD“) garantuje Google, že požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov EÚ sa zachovávajú aj pri spracovaní údajov v USA.

Prostredníctvom tejto služby môže Google zisťovať, z ktorej internetovej stránky sa odosiela dopyt, ako aj z ktorej IP adresy používate tzv. zadávací box reCAPTCHA. Popri vašej IP adrese sa pokiaľ možno prostredníctvom Google zhromažďujú ešte ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na účely ponuky a zaručenia tejto služby.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem je bezpečnosť našich webových stránok, ako aj odvrátenie neželaných, automatických prístupov v podobe spamu a pod.

Na

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

Google ponúka ďalšie informácie k všeobecnému zaobchádzaniu s vašimi používateľskými údajmi.

GOOGLE FONTS

Na našich webových stránkach využívame Google Fonts na zobrazenie externých písem. Pri tomto ide o službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len „Google“.

Certifikáciou podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US PRIVACY SHIELD“) garantuje Google, že požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov EÚ sa zachovávajú aj pri spracovaní údajov v USA.

Na umožnenie zobrazenia určitých písem na našich webových stránkach sa pri vyvolaní našich webových stránok vytvára spojenie k serveru Google v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v optimalizácii a ekonomickej prevádzke našich webových stránok.

Prostredníctvom spojenia ku Google vytvoreného pri vyvolaní našich webových stránok môže Google zisťovať, z ktorej internetovej stránky bol odoslaný váš dopyt a na ktorú IP adresu treba preniesť zobrazenie písma.

Na

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

Google ponúka ďalšie informácie, a to najmä k možnostiam zastavenia používania údajov.

SOCIÁLNE MÉDIÁ (FACEBOOK PIXEL, YOUTUBE A POD.) 

FACEBOOK, GOOGLE+ A YOUTUBE 

Na tejto internetovej stránke sa využívajú zásuvné moduly sociálnych médií Facebook a Google (Google+ a YouTube). Ide pri tom o ponuky firiem Facebook a Google Inc. z USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)). 

Ak navštívite niektorú stránku, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, váš prehliadač vytvára spojenie s Facebookom, resp. Googlom a načítavajú sa obsahy z týchto stránok. Vaša návšteva na tejto stránke môže byť týmto príp. sledovaná zo strany Facebooku a Google, a to aj vtedy, keď aktívne nepoužívate funkciu sociálnych zásuvných modulov. Ak máte účet na Facebooku alebo Googli, môžete takýto sociálny zásuvný modul využívať a takto zdieľať informácie s vašimi priateľmi. Hansa Armaturen GmbH nemá žiadny vplyv na obsah zásuvných modulov a prenos informácií. 

Prostredníctvom nami využívaného Facebook Pixel dostáva Facebook informácie, že ste s vašou IP adresou navštívili našu internetovú stránku a dokáže priradiť návštevu vášmu používateľskému účtu. Takto získané informácie môžeme využívať na zobrazovanie reklamy Facebooku. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ stránok nedostávame žiadne poznatky o obsahu prenášaných údajov, ani o ich využívaní zo strany Facebooku. Ak si neželáte žiadne zber údajov prostredníctvom Custom Audience, môžete ho tu deaktivovať. 

Na svojich internetových stránkach dávajú Facebook a Google podrobné informácie k rozsahu, druhu, účelu a ďalšiemu spracovaniu svojich údajov. Tu tiež nájdete ďalšie informácie k vašim právam a možnostiam nastavenia na účely ochrany súkromia. 

Ochrana osobných údajov na Facebooku: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY

Ochrana osobných údajov na Googli: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

TWITTER 

Na tejto internetovej stránke sú navyše integrované funkcie služby Twitter. Tieto funkcie poskytuje Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Používaním Twittera a funkcie „Re-Tweet“ sa vami navštívené internetové stránky na Hansa Armaturen GmbH spájajú s vaším účtom na Twitteri a oznamujú iným používateľom. Pri tomto sa tiež prenášajú údaje na Twitter. Váš internetový prehliadač vytvára na daný účel priame spojenie so servermi Twitteru a prenáša údaje na Twitter. Upozorňujeme na to, že nedostávame žiadne poznatky o obsahu prenášaných údajov, ani o ich využívaní zo strany Twitteru. Ďalšie informácie k tomuto nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Twittera: TWITTER.COM/PRIVACY. Vaše nastavenia pre ochranu údajov na Twitteri si môžete zmeniť v nastaveniach účtu HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS.

INSTAGRAM 

Na tejto internetovej stránke sú ďalej integrované zásuvné moduly sociálnej siete Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“). Zásuvný modul Instagram rozpoznávate podľa „tlačidla Instagram“ na našej stránke. Keď kliknete na „tlačidlo Instagram“ počas toho, ako ste prihlásený na vašom účet na Instagrame, môžete odkazovať obsahy našich stránok na vašom profile na Instagrame. Takto môže Instagram návštevu našich stránok priraďovať k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme na to, že nedostávame žiadne poznatky o obsahu prenášaných údajov, ani o ich využívaní zo strany Instagramu. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Instagramu: HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

PINTEREST 

Na tejto internetovej stránke sú ďalej integrované zásuvné moduly sociálnej siete Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Zásuvný modul Pinterestu rozpoznávate podľa „tlačidla Pin it“ na našej stránke. Keď kliknete na „tlačidlo Pin it“ počas toho, ako ste prihlásený na vašom účet na Pintereste, môžete odkazovať obsahy našich stránok na vašom profile na Pintereste. Takto môže Pinterest návštevu našich stránok priraďovať k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme na to, že nedostávame žiadne poznatky o obsahu prenášaných údajov, ani o ich využívaní zo strany Pinterestu. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Pinterestu: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY.

WHATSAPP 

Na tejto internetovej stránke sa navyše využíva tlačidlo WhatsApp (tlačidlo zdieľania WhatsApp). Pomocou tohto tlačidla môžete obsahy Hansa Armaturen GmbH prostredníctvom aplikácie WhatsApp zdieľať na vašom mobilnom telefóne. Pri tomto tlačidle ide o hypertextový odkaz. Po objavení tlačidla na tejto internetovej stránke sa ešte neprenášajú žiadne osobné údaje ani prevádzkovateľovi WhatsApp a ani tretím stranám. Ak používate tlačidlo WhatsApp, prevádzkovateľ WhatsApp sa dozvedá, aký obsah sa zdieľa a že bolo použité tlačidlo na tejto internetovej stránke. Viac informácií k zaobchádzaniu s osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa WhatsApp nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa: HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY.

VIMEO

Na účely zobrazenia videí využívane v našej aplikácii „Vimeo“. Pri tomto ide o službu Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, ďalej len „Vimeo“.

Čiastočne sa spracovanie užívateľských údajov uskutočňuje na serveroch Vimeo v USA. Certifikáciou podľa štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („EU-US PRIVACY SHIELD“) však Vimeo garantuje, že požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov EÚ sa zachovávajú aj pri spracovaní údajov v USA.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšení kvality našich webových stránok.

Ak navštívite niektorú stránku z našich webových stránok, v ktorej je vložené video, na zobrazenie videa sa vytvára spojenie k serverom Vimeo v USA. Z technických dôvodov je pri tom potrebné, aby spoločnosť Vimeo spracovávala vašu IP adresu. Popri tom sa zhromažďuje aj dátum a čas návštevy našich internetových stránok.

Ak by ste počas návštevy našich internetových stránok, do ktorých je integrované video Vimeo, boli súčasne prihlásení do Vimeo, takto zhromaždené informácie spoločnosť Vimeo, pokiaľ je to možné, priraďuje vášmu osobnému používateľskému účtu na Vimeo. Ak by ste tomu chceli zabrániť, musí sa buď pred návštevou našich webových stránok odhlásiť z Vimeo alebo zodpovedajúco konfigurovať váš používateľský účet na Vimeo.

Na účely funkčnosti a analýzy využitia používa Vimeo službu webovej analýzy Google Analytics. Prostredníctvom Google Analytics sa cez váš internetový prehliadač ukladajú súbory cookie vo vašom koncovom zariadení a spoločnosti Google odosielajú informácie o používaní našich internetových stránok, v ktorých je vložené video Vimeo. Pri tomto nemožno vylúčiť, že Google tieto informácie spracováva v USA.

Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie prostredníctvom zodpovedajúcich nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Podrobnosti k uvedenému nájdete vyššie pod bodom „Súbory cookie“.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšení kvality našich webových stránok a v oprávnenom záujme spoločnosti Vimeo štatisticky analyzovať správanie používateľov na účely optimalizácie a marketingu.

Vimeo na

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY

ponúka ďalšie informácie k zhromažďovaniu a používaniu údajov, ako aj k právam a možnostiam na ochranu vášho súkromia.

ODHLÁSENIE 

Predchádzajúcim odhlásením sa na stránkach sociálnych sietí, ako aj vymazaním nastavených súborov cookie môžete zabrániť tomu, aby sociálne siete počas vašej návštevy Hansa Armaturen GmbH priraďovali vami nazhromaždené informácie vášmu užívateľskému účtu na príslušných sociálnych sieťach. Ak by ste nechceli, aby sociálne siete nazhromaždené údaje bezprostredne priraďovali vášmu účtu, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlásiť na zodpovedajúcich sociálnych sieťach. Načítaniu zásuvného modulu môžete kompletne zabrániť aj pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napr. pomocou blokátora skriptov ako „NoScript“. Tento nájdete na: HTTP://NOSCRIPT.NET.

POUŽÍVANIE ONLINE ORGANIZOVANIA STRETNUTÍ PROSTREDNÍCTVOM TIMIFY

TIMIFY - TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 Mníchov, Nemecko (TIMIFY) prevádzkuje online riešenie na rezerváciu termínov, ktoré je integrované do našej internetovej stránky. Ak si prostredníctvom Timify dohodnete termín pre našu prax, prostredníctvom firmy Timify sa zhromažďujú osobné údaje. Firma Timify kladie pri svojich ponúkaných službách a produktoch veľmi silný dôraz na „zachovávanie ochrany údajov, zaručenie maximálnej bezpečnosti údajov a transparentnosť pri spracovaní údajov“.

Pod týmito odkazmi si môžete pozrieť podrobné vyhlásenie o ochrane osobných údajov firmy Timify:

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV FIRMY TIMIFY

VYHLÁSENIE PODĽA EÚ GDPR FIRMY TIMIFY

VIRTUELLER MESSESTAND ÜBER FAIRFLEXX

Fairflexx Digital GmbH, Gutenbergstraße 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen je poskytovateľ služieb pre softvérové riešenia na veľtržných podujatiach a prevádzkuje riešenie virtuálneho veľtržného stánku, ktoré je integrované do našej internetovej stránky. Firma Fairflexx kladie pri svojich ponúkaných službách a produktoch veľmi silný dôraz na „zachovávanie ochrany údajov, zaručenie maximálnej bezpečnosti údajov a transparentnosť pri spracovaní údajov“.

Pod týmito odkazmi si môžete pozrieť podrobné vyhlásenie o ochrane osobných údajov firmy Fairflexx:

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV FIRMY FAIRFLEXX

Kontaktný formulár vo virtuálnom veľtržnom stánku slúži na realizáciu dopytov zákazníkov a záujemcov. Údaje sa na administratívne účely spracovania dopytu ukladajú a na takto uloženom základe, ktorý zodpovedá zákonným požiadavkám, spracovávajú. Takisto sa na administratívne účely ukladajú osobné údaje v objednávacom formulári prospektu a náležite sa spracovávajú na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Súhlas na spracovanie údajov môže používateľ kedykoľvek odvolať. Takisto sa môže požiadať o ich vymazanie po vybavení dopytu.

Sledovanie správania pri otváraní a klikaní vo virtuálnom veľtržnom stánku sa uskutočňuje s použitím Google Analytics. Tu sa nevyužíva žiadny samostatný nástroj na sledovanie.

NEWSLETTER 

S prihlásením na odber newslettera HANSA vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby sa vami zadané osobné údaje mohli používať na účely individuálneho zasielania newslettera e-mailom. Prostredníctvom systému registrácie s dodatočnou potvrdzovacou správou, ktorá obsahuje odkaz na registráciu s konečnou platnosťou (double-opt-in) je zabezpečené, že e-maily sú z vašej strany výslovne žiadané. Súhlas udelený na tento účel môžete kedykoľvek a bez ďalších nákladov s účinnosťou do budúcnosti odvolať tak, že v newsletteri kliknete na odkaz „Zrušiť prihlásenie na odber newslettera“ a následne sa riadite pokynmi.

OSOBA POVERENÁ OCHRANOU ÚDAJOV 

Ak ešte máte nejaké otázky alebo pochybnosti k ochrane údajov, potom sa, prosím, obráťte na našu osobu poverenú ochranou údajov: Hansa Armaturen GmbH Sigmaringer Str. 107 D-70567 Stuttgart E-mail: GDPR@HANSA.COM

POSLEDNÁ ZMENA: 15.08.2018 

Upozorňujeme, že toto vyhlásenie sa z dôvodu zákonných alebo iných požiadaviek môže kedykoľvek dopĺňať alebo meniť.